ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล ที่คุณอาจจะคาดการณ์ไม่ถึง

เป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย กฎกติกาไม่ยาก ใช้เวลาฝึกไม่นาน และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย

  1. กีฬาวอลเลย์บอลจะช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และรักใคร่ปรองดองกันในทีม รวมไปถึงการฝึกนิสัยรักใคร่สามัคคีด้วย
  2. เป็นกีฬาที่ช่วยให้มีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันทีได้อย่างเหมาะสม
  3. การเล่นกีฬาทุกชนิดจะช่วยให้ผู้เล่นมีจิตใจที่สุขุม รอบคอบ อารมณ์มั่นคง มีสมาธิดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงความมุมานะอีกด้วย
  4. วอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทั้งในที่ร่มหรือกลางแจ้ง
  5. การเล่นวอลเลย์บอล ผู้ทำให้ผู้เล่นมีระเบียบ มีวินัย มีเหตุมีผล รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตาม รู้จักแพ้ชนะ การให้อภัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนมากขึ้น ทั้งยังช่วยสอนให้ผู้เล่นมีความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย
  6. วอลเลย์บอลช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ ให้ร่างกายของผ็เล่นมีความสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ความคล่องแคล่วว่องไว มีพลังและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง
  7. กีฬาวอลเลย์บอลสามารถใช้เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันได้ระหว่างทีมที่แข่งขันกันทั้งในการแข่งขันภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  8. ผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่มีความสามารถมากๆจะสามารถเข้ามาศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงบางสาขา บางสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนได้ ตลอดจนหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มีการรับบุคคลที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหรือแม้กระทั่งนักฬาประเภทอื่นๆเข้าทำงานด้วย ทั้งเพื่อเป็นการให้โอกาสและยังเป็นตัวกีฬาในการแข่งขันกีฬาขององค์กรอีกด้วย