หน้าที่ของผู้ตัดสิน และการบันทึกคะแนน บาสเกตบอล SBO

SBOBET
ทางเข้า SBOBET

หน้าที่ของผู้ตัดสิน ทางเข้า SBOBET 

ผู้ตัดสินในกีฬาบาสเกตบอลต้องตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ระหว่างการแข่งขัน ทางเข้า SBOBET ต้องกำหนดนาฬิกาแข่งขัน เครื่องจับเวลา 24 วินาที นาฬิกาจับเวลา และต้อนรับรวมไปถึงการทักทายเจ้าหน้าที่โต๊ะทุกคนด้วย

ผู้ตัดสินต้องทำการตรวจใบบันทึกคะแนนอย่างละเอียด ทางเข้า SBO เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขันสำหรับช่วงขันสำหรับช่วงการเล่นที่ 2 , ช่วงการเล่นที่ 4 และช่วงต่อเวลาพิเศษ หรือเวลาที่จำเป็นต้องทำการรับรองคะแนน ผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ถ้าจำเป็นอาจจะปรึกษากับผู้ช่วยผู้ตัดสินกรรมการเทคนิค และเจ้าหน้าที่โต๊ะ นอกจากนี้ผู้ตัดสินยังมีอำนาจตัดสินใจเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในสนามและไม่ได้ระบุไว้ในกติกาด้วย

กีฬาบาสเกตบอลก็เหมือนกีฬาประเภทอื่นๆที่ต้องมีกฎกติกาขึ้นมาเพื่อให้เกมส์กีฬาเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อให้การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนี้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก กฎกติกาของกีฬาบาสเกตบอลมีหลายข้อ ทางเข้า SBOBET  โดยมีแม้กระทั่งกฎกติกาของผู้ตัดสินบาสเกตบอล ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติทั้งหมดของผู้ตัดสิน มีดังนี้

ในระหว่างการเล่นผู้ตัดสินต้องไม่อนุญาตให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสวมใส่อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บกับผู้เล่นคนอื่นๆ คอยดำเนินการเล่นลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามในการเริ่มการแข่งขัน ช่วงการเล่นที่ 1 ช่วงการเล่นที่ 3 และช่วงต่อเวลาพิเศษ ผู้ตัดสินมีอำนาจสั่งหยุดเกมการแข่งขันได้เมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์อันควรแก่เหตุเกิดขึ้น แทงบอล รวมไปถึงการมีอำนาจตัดสินใจปรับให้ทีมใดแพ้ในเกมการแข่งขันนั้นได้ถ้าทีมปฏิเสธการแข่งขัน หรือทีมนั้นแสดงการกระทำการขัดขวางไม่ให้เริ่มการแข่งขัน

ทางเข้า SBOBET หน้าที่ของผู้บันทึกคะแนนและผู้ช่วยในกีฬาบาสเกตบอล

กีฬาบาสเกตบอลก็เหมือนกีฬาประเภทอื่นๆที่ต้องมีกฎกติกาขึ้นมาเพื่อให้เกมส์กีฬาเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยมีแม้กระทั่งกฎกติกาของผู้บันทึกคะแนน และผู้ช่วยบันทึกคะแนน บาสเกตบอล ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติทั้งหมดของผู้บันทึกคะแนน และผู้ช่วยบันทึกคะแนน มีดังนี้

ผู้บันทึกคะแนน จะบันทึกสิ่งต่อไปนี้ลงในเอกสาร ได้แก่

• ผู้บันทึกคะแนนต้องบันทึกผลของคะแนนตามลำดับเหตุการณ์ ทางเข้า SBOBET  บันทึกการยิงประตูและการโยนลูกโทษบันทึกการฟาล์วบุคคลและฟาล์วเทคนิคของผู้เล่นแต่ละคน ผู้บันทึกจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีเมื่อมีผู้เล่นฟาล์วครั้งที่ 5

• แสดงจำนวนครั้งการกระทำฟาล์วของผู้เล่นแต่ละคนแสดงที่ริมโต๊ะของผู้บันทึกคะแนนด้านใกล้กับที่นั่งของทีมในขณะเป็นบอลดี
ผู้ช่วยผู้บันทึกคะแนน มีหน้าที่ดังนี้

• คะแนนและผู้เล่นสำรองทั้งหมดซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน

• แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเมื่อมีการขอเวลานอก ทางเข้า SBOBET เมื่อทีมร้องขอเวลานอก บันทึกเวลานอกและแจ้งให้ผู้ฝึกสอนทราบ โดยผ่านผู้ตัดสิน เมื่อผู้ฝึกสอนมีเวลานอกเหลืออยู่ในช่วงการเล่นนั้น

• เมื่อมีการเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนหมายเลขของผู้เล่น