Tag Archives: ขว้างจักร

มารยาทของการเป็นผู้ชมการแข่งขันกรีฑาขว้างจักรและชนิดอื่นๆ

Spurs

การขว้างจักรนั้นเป็นกรีฑาที่แข่งขันกันเป็นรายบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายๆทีมด้วยกัน การมีมารยาททางการแข่งขันและทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันหรือผู้ชมด้วยกัน รวมไปถึงมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม โดยมารยาทของการเป็นผู้ชมการแข่งขันการขว้างจักรหรือกรีฑาประเภทอื่นๆที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ผู้ชมกรีฑาที่ดีจะทำการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหรือให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคน และปรบมือให้เกียรติแก่ผู้เข้าแข่งขันของทุกฝ่าย

2. ผู้ชมกรีฑาที่ดีควรศึกษาและเข้าใจในระเบียบ กฎและกติกาการแข่งขันกรีฑาประเภทนั้นที่เข้าไปชมก่อน

3. ผู้ชมกรีฑาที่ดีต้องให้เกียรติและยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินเมื่อผลการตัดสินถึงที่สุดแล้ว

4. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันไปในทางที่ผิด

5. ผู้ชมกรีฑาที่ดีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ ทางเข้า SBOBET หรือตามกฎระเบียบของสถานที่ที่การแข่งขันกำหนดไว้

6. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรรบกวนการเล่นกรีฑาหรือเพื่อทำลายสมาธิของผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน

7. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรส่งเสียงโห่ร้อง เยาะเย้ยผู้แข่งขันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหรือเจ้าหน้าที่